Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi- en Eemland: 31038265
————————————————————
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen en op alle overeenkomsten van t-paper gevestigd te Hoogland, verder aangeduid als “t-paper”.
2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer 31038265 en zullen door t-paper op schriftelijk verzoek van de wederpartij worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via de website van t-paper te raadplegen.
4. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van t-paper zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft t-paper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en verstrekte folders, brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De aangeboden zaken worden duidelijk, waarheidsgetrouw en zo volledig als de redelijkheid vereist afgebeeld en/of beschreven. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een aanbod, dan zal dit duidelijk door t-paper worden vermeld.
4. Elk aanbod van t-paper zal zodanige informatie bevatten, dat het voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de verzendcondities en de overige relevante condities.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN
1. De wederpartij heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities onverwijld aan t-paper te melden.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door t-paper bindend.
3. t-paper kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt en/of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. t-paper is gerechtigd om ongemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. t-paper zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de wederpartij de volgende informatie verstrekken:
A. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingrecht gebruik kan maken (schriftelijk);
B. het geografische adres van de vestiging van t-paper waar de wederpartij met klachten terecht kan;
C. de informatie over bestaande service na aankoop en de garanties.

ARTIKEL 5: PRIJZEN
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders is vermeld of schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2. De transportkosten zullen te allen tijde door de wederpartij moeten worden betaald, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dergelijke kosten zijn te allen tijde door de wederpartij verschuldigd.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zullen niet in rekening worden gebracht, tenzij:
A. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen;
B. de wederpartij, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid heeft om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag dat de prijsverhoging ingaat.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, de maximale levertermijn zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
2. Bij overschrijding van enige leveringstermijn door welke omstandigheden dan ook zal t-paper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen. Op dat moment kan de consument de overeenkomst ontbinden of een nieuwe levertermijn overeenkomen.
3. t-paper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
4. t-paper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij levering van de zaken.
5. De bestelde zaken zullen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, op het bij door de wederpartij aan t-paper doorgegeven (woon)adres worden geleverd.
6. Indien de levering van bestelde zaken onmogelijk blijkt te zijn, zal t-paper zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich meebrengen om een vervangende zaak ter beschikking te stellen.
7. t-paper is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAMES
1. t-paper kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die t-paper bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van t-paper – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is t-paper nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door t-paper gesloten
verzekering.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen t-paper en de wederpartij, dan wel tussen t-paper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen t-paper en de wederpartij, is t-paper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van grove schuld, grover nalatigheid en/of opzet aan de kant van t-paper.
5. De wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de wederpartij t-paper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 werkdagen na de aflevering mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft t-paper de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door andere gelijkwaardige zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7. t-paper staat er voor in dat de zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid.

ARTIKEL 8: BETALING
1. Alle betalingen dienen aan t-paper te geschieden. t-paper is een andere handelsnaam van T-Druk BV. Betalingen middels een acceptgirokaart of automatische incasso dienen aan t-paper BV te geschieden.
2. De betreffende factuur zal aan de wederpartij worden verstuurd.
3. In geval van bankstornering zal de wederpartij telkens de met deze stornering gepaard gaande kosten aan t-paper verschuldigd zijn.
Betalingsvoorwaarden t-paper
De rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag zijn overgedragen aan t-paper. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen door t-paper ontvangen te zijn. Indien u niet tijdig betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is t-paper gerechtigd de wettelijke rente te berekenen over het verschuldigde bedrag, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan u in rekening te brengen.
4. Indien de betaling na het verstrijken van de in lid 2 c.q. lid 5 c.q. lid 6 bedoelde termijn niet volledig heeft plaatsgevonden:
A. zal de wederpartij aan t-paper een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 4% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door t-paper te zijn gemaand, de buitengerechtelijke kosten conform Rapport Voorwerk II met een minimum van 37 euro verschuldigd zijn.
C. heeft t-paper het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. t-paper zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
5. Ter keuze van t-paper kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding
6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is t-paper bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten,totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. t-paper behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens t-paper heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval t-paper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van t-paper vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
1. Onverminderd de overige aan t-paper toekomende rechten, heeft t-paper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de wederpartij mee te delen en zulks zonder dat t-paper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan t-paper kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan de schuld van t-paper en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 1. 2. 3.
Op de tussen t-paper en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat t-paper de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar t-paper is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat t-paper aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.